Panduan Solat Sunat Aidilfitri

Berikut adalah panduan serta cara bagi menunaikan solat sunat Hari Raya Puasa atau Hari Raya Aidilfitri dan sebelum pergi ke masjid bagi menunaikan solat aidilfitri, Umat Islam juga disunatkan mandi (mandi sunat Hari Raya Aidilfitri), membersihkan diri besertakan niat

Lafaz Niat Mandi Sunat Hari Raya Aidilfitri
نويت الغسل لعيد الفطر سنة لله تعلى
Bahasa rumi: Nawaitul Ghusla li i’dil fitri sunnatallilahi ta’ala
Maksudnya: Sahaja aku mandi sunat Aidil Fitri kerana Allah Ta’ala
Lafaz Niat Solat Sunat Hari Raya Aidilfitri
ُصَلِّي سُنَّةَ لِعِيْدِ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ مَأْمُوْمًا لِلَّهِ تَعَالَى
Bahasa rumi: Usalli sunnatan li’aidil fitri rak’ataini makmuman lilla’hi ta’ala
Maksudnya: Sahaja aku (sembahyang / solat) sunat Aidil Fitri dua rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta’alaTATACARA MENUNAIKAN SOLAT SUNAT HARI RAYA AIDILFITRI

Rakaat Pertama
Di mulai dengan lafaz takbir ratulihram dengan menyebut Allah hu Akbar disertakan dengan niat di dalam hati
Membaca doa iftitah
Lafaz takbir tujuh kali di selangselikan dengan bacaan tasbih
Membaca surah al- Fatihah
Membaca surah al –Quran (di sunatkan membaca surah al-A’laa)
Meneruskan solat sehingga selesai rakaat pertama


Rakaat Kedua
Di mulai dengan lafaz takbir intiqalat (takbir permulaan rakaat kedua)
Lafaz takbir lima kali di selangselikan dengan bacaan tasbih
Membaca surah al-Fatihah
Membaca surah al-Quran (di sunatkan dalam rakaat kedua membaca surah al-Ghaasyiyah)
Meneruskan solat sehingga selesai rakaat kedua
Memberi salam

Takbir Raya Aidifitri / Aidiladha (Rumi)LAFAZ TAKBIR RAYA BESERTA MAKSUD & TEKS DALAM RUMI
اللهُ أَكْبَرُ
Allahu akbar
Allah Maha Besar

اللهُ أَكْبَرُ
Allahu akbar
Allah Maha Besar

اللهُ أَكْبَرُ
Allahu akbar
Allah Maha Besar

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ
Laa ilaaha illallahu wallahu akbar
Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar

اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ
Allaahu akbar walillaahil hamd’
Allah Maha Besar dan bagi Allah segala puji-pujian

********* 3 kali ********

اللهُ أَكْبَرُ
Allahu akbar
Allah Maha Besar

اللهُ أَكْبَرُ
Allahu akbar
Allah Maha Besar

اللهُ أَكْبَرُ
Allahu akbar
Allah Maha Besar

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا
Allahu akbar kabiiraa
Allah Maha Besar sebesar-besarnya

وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا
Walhamdulillaahi katsiiraa
Dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya

وَسُبْحَانَ اللهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً
Wasubhaanallaahi bukrataw wa asiillaa
Dan Subhanallah (Maha Suci Allah) pagi dan petang

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ
Laa ilaaha illallallahu
Tidak ada Tuhan melainkan Allah

وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ
walaa na’budu illaa iyyaahu
kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya

مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنُ
mukhlishiina lahuddiin
dengan ikhlas untuk agama (Islam)

وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ
Walau karihal kaafiruun
walaupun dibenci oleh golongan kafir

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ
Laa ilaaha illallallahu wahdah
Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa

صَدَقَ وَعْدَهُ
sadaqa wa’dah
yang benar janji-Nya

وَنَصَرَ عَبْدَهُ
wanashara ‘abdah
dan yang menolong hamba-Nya

وَأَعَزَّ جُنْدَهُ
wa a’azza jundahu
dan yang memuliakan tentera-tentera-Nya (tentera Muslimin)

وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ
wahazamal ahzaaba wahdah
dengan mengalahkan tentera Ahzab dengan keesaan-Nya

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ
Laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar
Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar

اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ
Allaahu akbar walillaahil hamd’
Allah Maha Besar dan bagi Allah segala puji-pujian

Surah Al-Mu'minun Rumi


Bismillaahir Rahmaanir Raheem 
 1. Qad aflahal mu'minoon
 2. Allazeena hum fee Salaatihim khaashi'oon
 3. Wallazeena hum 'anillaghwimu'ridoon
 4. Wallazeena hum liz Zakaati faa'iloon
 5. Wallazeena hum lifuroo jihim haafizoon
 6. Illaa 'alaaa azwaajihim aw maa malakat aimaanuhum fa innahum ghairu maloomeen
 7. Famanib taghaa waraaa'a zaalika fa ulaaa'ika humul 'aadoon
 8. Wallazeena hum li amaanaatihim wa 'ahdihim raa'oon
 9. Wallazeena hum 'alaa Salawaatihim yuhaafizoon
 10. Ulaaa'ika humul waarisoon
 11. Allazeena yarisoonal Firdawsa hum feehaa khaalidoon
 12. Wa laqad khalaqnal insaana min sulaalatim minteen
 13. Summa ja'alnaahu nutfatan fee qaraarim makeen
 14. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaq nal mudghata 'izaaman fakasawnal 'izaama lahman summa anshaanaahu khalqan aakhar; fatabaarakal laahu ahsanul khaaliqeen
 15. Summa innakum ba'da zaalika la maaiyitoon
 16. Summa innakum Yawmal Qiyaamati tub'asoon
 17. Wa laqad khalaqnaa fawqakum sab'a taraaa'iqa wa maa kunnaa 'anil khalqi ghaafileen
 18. Wa anzalnaa minas samaaa'i maaa'am biqadarin fa-askannaahu fil ardi wa innaa 'alaa zahaabim bihee laqaa diroon
 19. Fa anshaanaa lakum bihee Jannaatim min nakheelinw wa a'naab; lakum feehaa fawaakihu kaseeratunw wa minhaa taakuloon
 20. Wa shajaratan takhruju min Toori Sainaaa'a tambutu bidduhni wa sibghil lil aakileen
 21. Wa inna lakum fil an'aami la'ibrah; nusqeekum mimmaa fee butoonihaa wa lakum feehaa manaafi'u kaseeratunw wa minhaa taakuloon
 22. Wa 'alaihaa wa'alal fulki tuhmaloon (section 1)
 23. Wa laqad arsalnaa Noohan ilaa qawmihee faqaala yaa qawmi'budul laaha maa lakum min ilahin ghairuhoo afalaa tattaqoon
 24. Faqaalal mala'ul lazeena kafaroo min qawmihee maa haazaaa illaa basharum mislukum yureedu ai yatafaddala 'alaikum wa law shaaa'al laahu la anzala malaaa'ikatam maa sami'naa bihaazaa feee aabaaa'inal  awwaleen
 25. In huwa illaa rajulum bihee jinnatun fatarabbasoo bihee hattan heen
 26. Qaala Rabbin surnee bimaa kazzaboon
 27. Fa awhainaaa ilaihi anis na'il fulka bi a'yuninaa wa wahyinaa fa izaa jaaa'a amrunaa wa faarat tannooru fasluk feehaa min kullin zawjainis naini wa ahlaka illaa man sabaqa 'alaihil qawlu minhum wa laa tukhaat ibnee fil lazeena zalamooo innaahum mughraqoon
 28. Fa izas tawaita ata wa mam ma'aka 'alal fulki faqulil hamdu lillaahil lazee najjaanaa minal qawmiz zalimeen
 29. Wa qur Rabbi anzilnee munzalam mubaarakanw wa Anta khairul munzileen
 30. Inna fee zaalika la Aayaatinw wa in kunnaa lamubtaleen
 31. Summaa anshaana mim ba'dihim qarnan aakhareen
 32. Fa arsalnaa feehim Rasoolam minhum ani'budul laaha maa lakum min ilaahin ghairuhoo afalaa tattaqoon (section 2)
 33. Wa qaalal mala-u min qawmihil lazeena kafaroo wa kazzaboo bi liqaaa'il Aakhirati wa atrafnaahum fil hayaatid dunyaa maa haazaaa illaa basharum mislukum yaakulu mimmaa taakuloona minhu wa yashrabu mimmaa tashraboon
 34. Wa la'in at'atum basharam mislakum innakum izal lakhaasiroon
 35. A-Ya'idukum annakum izaa mittum wa kuntum turaabanw wa izaaman annakum mukhrajoon
 36. Haihaata haihaata limaa too'adoon
 37. In hiya illaa hayaatunad dunyaa namootu wa nahyaa wa maa nahnu bimab'ooseen
 38. In huwa illaa rajulunif taraa 'alal laahi kazibanw wa maa nahnuu lahoo bimu'mineen
 39. Qaala Rabbin surnee bimaa kazzaboon
 40. Qaala 'ammaa qaleelil la yusbihunna naadimeen
 41. Fa akhazat humus saihatu bilhaqqi faja'alnaahum ghusaaa'aa; fabu;dal lilqaw miz zaalimeen
 42. Summa anshaanaa mim ba'dihim quroonan aakhareen
 43. Maa tasbiqu min ummatin ajalahaa wa maa yastaakhiroon
 44. Summa arsalnaa Rusulanaa tatraa kulla maa jaaa'a ummatar Rasooluhaa kazzabooh; fa atba'naa ba'dahum ba'danw wa ja'alnaahum ahaadees; fabu'dal liqawmil laa yu'minoon
 45. Summa arsalnaa Moosaa wa akhaahu Haaroona bi Aayaatinaa wa sultaanim mubeen
 46. Ilaa Fir'awna wa mala'ihee fastakbaroo wa kaanoo qawman 'aaleem
 47. Faqaaloo annu'minu libasharaini mislinaa wa qawmuhumaa lanaa 'aabidoon
 48. Fakazzaboohumaa fakaanoo minal mmuhlakeen
 49. Wa laqad aatainaa Moosal Kitaaba la'allahum yahtadoon
 50. Wa ja'alnab na Maryama wa ummahooo aayatannw wa aawainaahumaaa ilaa rabwatin zaati qaraarinw wa ma'een (section 3)
 51. Yaaa aiyuhar Rusulu kuloo minat taiyibaati wa'maloo saalihan innee bimaa ta'maloona 'Aleem
 52. Wa inna haaziheee ummatukum ummatanw waahidatanw wa Ana Rabbukum fattaqoon
 53. Fataqatta'ooo amrahum bainahum zuburaa; kullu hizbim bimaa ladaihim farihoon
 54. Fazarhum fee ghamratihim hattaa heen
 55. A-yahsaboona annnamaa numiduhum bihee mimmaalinw wa baneen
 56. Nusaari'u lahum fil khairaat; bal laa yash'uroon
 57. Innal lazeena hum min khashyati Rabbihim mushfiqoon
 58. Wallazeena hum bi Aayaati Rabbihim yu'minoon
 59. Wallazeena hum bi Rabbihim laa yushrikoon
 60. Wallazeena yu'toona maaa aataw wa quloobuhum wajilatun annahum ilaa Rabbihim raaji'oon
 61. Ulaaa'ika yusaari'oona fil khairaati wa hum lahaa saabiqoon
 62. Wa laa nukallifu nafsan illaa wus'ahaa wa ladainaa kitaabuny yantiqu bilhaqqi wa ahum la yuzlamoon
 63. Bal quloobuhum fee ghamratim min haazaa wa lahum a'maalum min dooni zaalika hum lahaa 'aamiloon
 64. Hattaaa izaaa akhaznaa mutrafeehim bil'azaabi izaa hum yaj'aroon
 65. Laa taj'arul yawma innakum minnaa laa tunsaroon
 66. Qad kaanat Aayaatee tutlaa 'alaikum fakuntum 'alaaa a'qaabikum tankisoon
 67. Mustakbireena bihee saamiran tahjuroon
 68. Afalam yaddabbarrul qawla am jaaa'ahum maa lam yaati aabaaa'ahumul awwaleen
 69. Am lam ya'rifoo Rasoolahum fahum lahoo munkiroon
 70. Am yaqooloona bihee jinnnah; bal jaaa'ahum bilhaqqi wa aksaruhum lil haqqi kaarihoon
 71. Wa lawit taba'al haqqu ahwaaa'ahum lafasadatis samaawaatu wal ardu wa man feehinnn; bal atainaahum bizikrihim fahum 'an zikrihim mu'ridoon
 72. Am tas'aluhum kharjan fakharaaju Rabbika khairunw wa Huwa khairur raaziqeen
 73. Wa innaka latad'oohum ilaa Siraatim Mustaqeem
 74. Wa innnal lazeena laa yu'minoona bil Aakhirati 'anis siraati lanaakiboon
 75. Wa law rahimnaahum wa kashafnaa maa bihim min durril lalajjoo fee tughyaanihim ya'mahoon
 76. Wa laqad akhaznaahum bil'azaabi famastakaanoo li Rabbihim wa maa yatadarra'oon
 77. Hattaaa izaa fatahnaa 'alaihim baaban zaa 'azaabin shadeedin izaa hum feehi mublisoon (section 4)
 78. Wa Huwal lazeee ansha a-lakumus sam'a wal absaara wal af'idah; qaleelam maa tashkuroon
 79. Wa Huwal lazee zara akum fil ardi wa ilaihi tuhsharoon
 80. Wa Huwal lazee yuhyee wa yumeetu wa lahukh tilaaful laili wannahaar; afalaa ta'qiloon
 81. Bal qaaloo misla maa qaalal awwaloon
 82. Qaalooo 'a-izaa mitnaa wa kunnaa turaabanw wa 'izaaman 'a-innaa lamab 'oosoon
 83. Laqad wu'idnaa nahnu wa aabaaa'unaa haazaa min qablu in haazaaa illaaa asaateerul awwaleen
 84. Qul limanil ardu wa man feehaaa in kuntum ta'lamoon
 85. Sa-yaqooloona lillaah; qul afalaa tazakkkaroon
 86. Qul mar Rabbus samaawaatis sab'i wa Rabbul 'Arshil 'Azeem
 87. Sa yaqooloona lillaah; qul afalaa tattaqoon
 88. Qul mam bi yadihee malakootu kulli shai'inw wa Huwa yujeeru wa laa yujaaru 'alaihi in kuntum ta'lamoon
 89. Sa yaqooloona lillaah; qul fa annaa tus haroon
 90. Bal atainaahum bil haqqi wa innahum lakaaziboon
 91. Mat takhazal laahu minw waladinw wa maa kaana ma'ahoo min ilaah; izal lazahaba kullu ilaahim bimaa khalaqa wa la'alaa ba'duhum 'alaa ba'd; Subhaannal laahi 'ammaa yasifoon
 92. 'Aalimil Ghaibi wash shahhaadati fata'aalaa 'ammaa yushrikoon (section 5)
 93. Qur Rabbi immmaa turiyannee maa yoo'adoon
 94. Rabbi falaa taj'alnee fil qawmiz zaalimeen
 95. Wa innaa 'alaaa an nuriyaka maa na'iduhum laqaadiroon
 96. Idfa' billate hiya ahsanus saiyi'ah; nahnu a'lamu bimaa yasifoon
 97. Wa qur Rabbi a'oozu bika min hamazaatish Shayaateen
 98. Wa a'oozu bika Rabbi ai-yahduroon
 99. Hattaaa izaa jaaa'a ahada humul mawtu qaala Rabbir ji'oon
 100. La'alleee a'malu saalihan feemaa taraktu kallaa; innahaa kalimatun huwa qaaa'iluhaa wa minw waraaa'ihim barzakhun ilaa Yawmi yub'asoon
 101. Fa izaa nufikha fis Soori falaaa ansaaba bainahum yawma'izinw wa laa yatasaaa'aloon
 102. Faman saqulat mawaazee nuhoo fa ulaaa'ika humul muflihoon
 103. Wa man khaffat mawaa zeenuhoo fa ulaaa'ikal lazeena khasiroo 'anfusahum fee Jahannama khaalidoon
 104. Talfahu wujoohahumun Naaru wa hum feehaa kaalihoon
 105. Alam takun Aayaatee tutlaa 'alaikum fakuntum bihaa tukazziboon
 106. Qaaloo Rabbanaa ghalabat 'alainaa shiqwatunaa wa kunnaa qawman daaalleen
 107. Rabbanaa akhrijnaa minhaa fa in 'udnaa fa innaa zaalimoon
 108. Qaalakh sa'oo feehaa wa laa tukallimoon
 109. Innahoo kaana fareequm min 'ibaadee yaqooloona Rabbanaaa aamannaa faghfir lanaa warhamnaa wa Anta khairur raahimeen
 110. Fattakhaztumoohum sikhriyyan hattaaa ansawkum zikree wa kuntum minhum tadhakoon
 111. Inee jazaituhumul Yawma bimaa sabarooo annahum humul faaa'izoon
 112. Qaala kam labistum fil ardi 'adada sineen
 113. Qaaloo labisnaa yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'aaaddeen
 114. Qaala il labistum illaa qaleelal law annakum kuntum ta'lamoon
 115. Afahsibtum annamaa khalaqnaakum 'abasanw wa annakum ilainaa laa turja'oon
 116. Fata'aalal laahul Malikul Haqq; laaa ilaaha illaa Huwa Rabbul 'Arshil Kareem
 117. Wa mai yad'u ma'allaahi ilaahan aakhara laa burhaana lahoo bihee fa inna maa hisaabuhoo 'inda Rabbih; innahoo laa yuflihul kaafiroon
 118. Wa qul Rabbigh fir warham wa Anta khairur raahimeen (section 6)

Wajibnya puasa Ramadhan 1Hari 1Hadis


Dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu’anhu, dia mengisahkan

 أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصِّيَامِ فَقَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ 

Ada seorang Arab badui yang rambutnya berdiri datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang sholat yang diwajibkan Allah kepadaku.” Beliau menjawab, “Sholat lima waktu kecuali jika kamu ingin menambah sholat yang lain sebagai tambahan.” Lalu dia berkata, “Beritahukanlah kepadaku puasa yang diwajibkan Allah kepadaku”. Beliau menjawab, ”Puasa di bulan Ramadhan, kecuali apabila kamu mau melakukan puasa lain sebagai tambahan.” Lalu dia berkata, “Beritahukanlah kepadaku zakat yang diwajibkan Allah kepadaku.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun memberitahukan kepadanya syari’at-syari’at Islam. Lalu lelaki itu berkata, “Demi Tuhan yang memuliakanmu. Aku tidak akan menambah dan mengurangi apa yang Allah wajibkan kepadaku barang sedikit pun.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dia pasti beruntung jika dia jujur.” atau “Dia pasti masuk surga jika dia jujur.” 
(HR. Bukhari dalam Kitab as-Shiyam) 

Surah As-Sajdah RumiBismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Alif-Laaam-Meeem
 2. Tanzeelul Kitaabi laa raiba feehi mir rabbil 'aalameen
 3. Am yaqooloonaf taraahu bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qawma maaa ataahum min nazeerim min qablika la'allahum yahtadoon
 4. Allaahul lazee khalaqas samaawaati wal arda wa maa bainahumaa fee sittati ayyaamin thummas tawaa 'alal 'arsh; maa lakum min doonihee minw-waliyyinw-wala shafee'; afalaa tatazakkaroon
 5. Yudabbirul amra minas samaaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fee yawmin kaana miqdaaruhooo alfa sanatim mimmaa ta'uddoon
 6. Zaalika 'aalimul ghaybi wa shahaadatil 'azeezur raheem
 7. Allazee ahsana kulla shai in khalaqa; wa bada a khalqal insaani min teen
 8. Thumma ja'ala naslahoo min sulaalatim mim maaa'immaheen
 9. Thumma sawwaahu wa nafakha feehi mir roohihih; wa ja'ala lakumus sam'a wal-absaara wal-af'idah; qaleelam maa tashkuroon
 10. Wa qaalooo 'a-izaa dalalnaa fil ardi 'a-innaa lafee khalqin jadeed; bal hum biliqaaa'i rabbihim kaafiroon
 11. Qul yatawaffaakum malakul mawtil lazee wukkila bikum Thumma ilaa rabbikum turja'oon (section 1)
 12. Wa law taraaa izil mujrimoona naakisoo ru'oosihim 'inda rabbihim rabbanaaa absarnaa wa sami'naa farji'naa na'mal saalihan innaa mooqinoon
 13. Wa law shi'naa la-aatainaa kulla nafsin hudaahaa wa laakin haqqal qawlu minnee la amla'anna jahannama minal jinnati wannaasi ajma'een
 14. Fazooqoo bimaa naseetum liqaaa'a yawminkum haaza innaa naseenaakum wa zooqoo 'azaabal khuldi bimaa kuntum ta'maloon
 15. Innamaa yu'minu bi aayaatinal lazeena izaa zukkiroo bihaa kharroo sujjadanw wa sabbahoo bihamdi rabbihim wa hum laa yastakbiroon (make sajda)
 16. Tatajaafaa junoobuhum 'anil madaaji'i yad'oona rabbahum khawfanw wa tama'anw wa mimmaa razaqnaahum yunfiqoon
 17. Falaa ta'lamu nafsum maaa ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaaa'am bimaa kaanoo ya'maloon
 18. Afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqaa; laa yasta woon
 19. Ammal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati falahum jannaatul ma'waa nuzulam bimaa kaanoo ya'maloon
 20. Wa ammal lazeena fasaqoo fama'waahumun Naaru kullamaaa araadooo any yakhrujoo minhaaa u'eedoo feehaa wa qeela lahum zooqoo 'azaaaban Naaril lazee kuntum bihee tukazziboon
 21. Wa lanuzeeqan nahum minal 'azaabil ladnaa doonal 'azaabil akbari la'allahum yarji'oon
 22. Wa man azlamu mimman zukkira bi aayaati rabbihee summa a'rada 'anhaa; innaa minal mujrimeena muntaqimoon (section 2)
 23. Wa laqad aatainaa Moosal Kitaaba falaa takun fee miryatim mil liqaaa'ihee wa ja'alnaahu hudal li Baneee Israaa'eel
 24. Wa ja'alnaa minhum a'immatany yahdoona bi amrinaa lammaa sabaroo wa kaanoo bi aayaatinaa yooqinoon
 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyaamati feemaa kaanoo feehi yakhtalifoon
 26. Awalam yahdi lahum kam ahlaknaa min qablihim minal qurooni yamshoona fee masaakinihim; inna fee zaalika la aayaatin afalaa yasma'oon
 27. Awalam yaraw annaa nasooqul maaa'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihee zar'an ta'kulu minhu an'aamuhum wa anfusuhum afalaa yubsiroon
 28. Wa yaqooloona mataa haazal fath hu in kuntum saadiqeen
 29. Qul yawmal fath hi laa yanfa'ul lazeena kafarooo eemaanuhum wa laa hum yunzaroon
 30. Fa a'rid 'anhum wantazir innahum muntaziroon

Dua Kegembiraan Bagi Yang Berpuasa - 1 Hadis 1 Hari


عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. متفق عليه.

-أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا ستم، حديث رقم 1904.

Maksudnya:

Daripada Abu Hurairah RA, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Bagi orang yang berpuasa (dengan menjaga Sunnah dan adabnya) akan mendapatkan dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengan keduanya; (pertama) apabila berbuka dia bergembira (dapat melaksanakan puasa) dan (kedua) apabila berjumpa dengan Rabbnya, dia bergembira disebabkan ibadah puasanya itu.” (Muttafaqun “Alayhi, hadith riwayat al-Bukhari, 1904, Muslim 1151)

Catatan:

Semua manusia menginginkan kegembiraan, namun hanya sedikit sahaja yang mendapat kegembiraan sejati. Kebanyakan manusia terjerumus dalam kegembiraan palsu yang penghujungnya adalah kesengsaraan. Kegembiraan hakiki itu hanyalah daripada Allah SWT. Melalui ibadah puasa, Allah SWT berjanji melalui lidah Rasul-Nya akan mengurniakan dua kegembiraan kepada orang yang berpuasa.

Surah Al Waqiah Rumi

Bismillaahir Rahmaanir Raheem 
 1. Izaa waqa'atil waaqi'ah
 2. Laisa liwaq'atihaa kaazibah
 3. Khafidatur raafi'ah
 4. Izaa rujjatil ardu rajjaa
 5. Wa bussatil jibaalu bassaa
 6. Fakaanat habaaa'am mumbassaa
 7. Wa kuntum azwaajan salaasah
 8. Fa as haabul maimanati maaa as haabul maimanah
 9. Wa as haabul mash'amati maaa as haabul mash'amah
 10. Wassaabiqoonas saabiqoon
 11. Ulaaa'ikal muqarraboon
 12. Fee Jannaatin Na'eem
 13. Sullatum minal awwaleen
 14. Wa qaleelum minal aa khireen
 15. 'Alaa sururim mawdoonah
 16. Muttaki'eena 'alaihaa mutaqabileen
 17. Yatoofu 'alaihim wildaa num mukhalladoon
 18. Bi akwaabinw wa abaareeq, wa kaasim mim ma'een
 19. Laa yusadda'oona 'anhaa wa laa yunzifoon
 20. Wa faakihatim mimmaa yatakhaiyaroon
 21. Wa lahmi tairim mimmaa yashtahoon
 22. Wa hoorun'een
 23. Ka amsaalil lu'lu'il maknoon
 24. Jazaaa'am bimaa kaanoo ya'maloon
 25. Laa yasma'oona feehaa laghwanw wa laa taaseemaa
 26. Illaa qeelan salaaman salaamaa
 27. Wa as haabul yameeni maaa as haabul Yameen
 28. Fee sidrim makhdood
 29. Wa talhim mandood
 30. Wa zillim mamdood
 31. Wa maaa'im maskoob
 32. Wa faakihatin kaseerah
 33. Laa maqtoo'atinw wa laa mamnoo'ah
 34. Wa furushim marfoo'ah
 35. Innaaa anshaanaahunna inshaaa'aa
 36. Faja'alnaahunna abkaaraa
 37. 'Uruban atraabaa
 38. Li as haabil yameen
 39. Sullatum minal awwa leen
 40. Wa sullatum minal aakhireen
 41. Wa as haabush shimaali maaa as haabush shimaal
 42. Fee samoominw wa hameem
 43. Wa zillim miny yahmoom
 44. Laa baaridinw wa laa kareem
 45. Innaahum kaanoo qabla zaalika mutrafeen
 46. Wa kaanoo yusirroona 'alal hinsil 'azeem
 47. Wa kaanoo yaqooloona a'izaa mitnaa wa kunnaa turaabanw wa izaaman'ainnaa lamab'oosoon
 48. Awa aabaaa'unal awwaloon
 49. Qul innal awwaleena wal aakhireen
 50. Lamajmoo'oona ilaa meeqaati yawmim ma'loom
 51. summa innakum ayyuhad daaalloonal mukazziboon
 52. La aakiloona min shaja rim min zaqqoom
 53. Famaali'oona minhal butoon
 54. Fashaariboona 'alaihi minal hameem
 55. Fashaariboona shurbal heem
 56. Haazaa nuzuluhum yawmad deen
 57. Nahnu khalaqnaakum falaw laa tusaddiqoon
 58. Afara'aytum maa tumnoon
 59. 'A-antum takhluqoo nahooo am nahnul khaaliqoon
 60. Nahnu qaddarnaa baina kumul mawta wa maa nahnu bimasbooqeen
 61. 'Alaaa an nubaddila amsaalakum wa nunshi'akum fee maa laa ta'lamoon
 62. Wa laqad 'alimtumun nash atal oolaa falaw laa tazakkaroon
 63. Afara'aytum maa tahrusoon
 64. 'A-antum tazra'oonahooo am nahnuz zaari'ooon
 65. Law nashaaa'u laja'al naahu hutaaman fazaltum tafakkahoon
 66. Innaa lamughramoon
 67. Bal nahnu mahroomoon
 68. Afara'aytumul maaa'allazee tashraboon
 69. 'A-antum anzaltumoohu minal muzni am nahnul munziloon
 70. Law nashaaa'u ja'alnaahu ujaajan falaw laa tashkuroon
 71. Afara'aytumun naaral latee tooroon
 72. 'A-antum anshaatum shajaratahaaa am nahnul munshi'oon
 73. Nahnu ja'alnaahaa tazkira tanw wa mataa'al lilmuqween
 74. Fasabbih bismi Rabbikal 'azeem
 75. Falaa uqsimu bimaawaa qi'innujoom
 76. Wa innahoo laqasamul lawta'lamoona'azeem
 77. Innahoo la quraanun kareem
 78. Fee kitaabim maknoon
 79. Laa yamassuhooo illal mutahharoon
 80. Tanzeelum mir Rabbil'aalameen
 81. Afabihaazal hadeesi antum mudhinoon
 82. Wa taj'aloona rizqakum annakum tukazziboon
 83. Falaw laaa izaa balaghatil hulqoom
 84. Wa antum heena'izin tanzuroon
 85. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum wa laakil laa tubsiroon
 86. Falaw laaa in kuntum ghaira madeeneen
 87. Tarji'oonahaaa in kuntum saadiqeen
 88. Fa ammaaa in kaana minal muqarrabeen
 89. Farawhunw wa raihaa nunw wa jannatu na'eem
 90. Wa ammaaa in kaana min as haabil yameen
 91. Fasalaamul laka min as haabil yameen
 92. Wa ammaaa in kaana minal mukazzibeenad daaalleen
 93. Fanuzulum min hameem
 94. Wa tasliyatu jaheem
 95. Inna haaza lahuwa haqqul yaqeen
 96. Fasabbih bismi rabbikal 'azeem

Hikmah Menyegerakan Berbuka Puasa - 1 Hadis 1 Hari


Hikmah Menyegerakan Berbuka Puasa
Daripada Sahl bin Saad RA bahawa Rasulullah SAW bersabda : “Orang yang menyegerakan berbuka puasa setelah masuk waktunya mendapat kebaikan yang berterusan”.
(Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim)


Huraian Hadith :

Orang yang berpuasa disunatkan bersegera berbuka setelah diyakini masuk waktu maghrib, sebaliknya, makruh jika sengaja dilewat-lewatkan tanpa ada keuzuran syarie.
Hukum sunat disegerakan berbuka puasa ini, tentulah mempunyai hikmah yang tertentu, antaranya ialah supaya orang yang berpuasa dapat bersegera menunaikan ibadah lain seperti sembahyang maghrib, membaca al-Qur’an dan sebagainya.


Sumber :

Kitab Riyadhus Salihin

Sumber : Kitab Riyadhus Salihin (e-hadith JAKIM)

Menjaga Lidah ketika Berpuasa - 1 hadis 1 hari


Menjaga Lidah ketika Berpuasa
Daripada Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda : “Apabila seseorang kamu berpuasa, janganlah ia bercakap perkara-perkara yang kotor dan sia-sia, dilarang juga bertengkar dan memaki hamun. Apabila ia dimaki hamun oleh seseorang atau diajak bermusuhan, maka hendak ia berkata, “Sesungguhnya aku berpuasa hari ini”.

(Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim)Huraian Hadith :

Kelebihan orang yang berpuasa bukan sahaja terletak kepada menahan makan dan minum serta mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi menjaga setiap anggota daripada melakukan perkara yang mengosongkan pahala puasa. Inilah yang sangat dikehendaki oleh Islam, seperti menjaga lidah dan lainnya.
Orang yang berpuasa hendaklah sabar menerima dugaan daripada Allah SWT, sekiranya mereka dimaki hamun dan diajak berkelahi oleh seseorang maka hendaklah ia berkata “aku berpuasa”.
Untuk mengelak daripada melakukan perkara yang merosakkan puasa, maka (seseorang yang berpuasa) digalakkan oleh Islam agar banyak beristighfar kepada Allah, berzikir, berselawat dan sebagainya.


Sumber :

Kitab Riyadhus Salihin

Sumber : Kitab Riyadhus Salihin (e-hadith JAKIM)

Panduan Solat Sunat Taubat Rumi


SOLAT SUNAT TAUBAT.

Syarat-syarat taubat:
1- Ikhlas ingin bertaubat.
2- Tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi.
3- Menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.
5- Harus mempunyai tekad di dalam hati tidak akan melakukan dosa itu untuk selama-lamanya.
6- Dikerjakan sebelum ajal tiba.

RINGKASAN TATACARA MENGERJAKAN SOLAT TAUBAT

Rakaat Pertama

1) Berniat di dalam hati untuk mengerjakan solat Taubat
2) Takbiratul Ihram
3) Doa Iftitah
4) Membaca surah al-Fatihah
5) Membaca Surah dari al-Qur’an
6) Rukuk
7) Iktidal Sujud
9) Duduk antara dua sujud
10) Sujud kali kedua
11) Bangun untuk rakaat kedua

Rakaat Kedua
1) Ulang seperti rakaat pada pertama dari nombor (4) hingga (10)
2) Duduk untuk tahiyyat akhir
3) Memberi salam ke kanan dan ke kiri
Selagi masih sempat bertaubat sebelum terlambat lakukan segera mungkin hari ini hari terakhir kita.


______________________________________________
Solat ini dilakukan sebagai tanda kita bertaubat kepada Allah. Tiada waktu yang tertentu ditetapkan, boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja apabila seseoarng itu rasa menyesal dan ingin bertaubat kepada Allah. Seelok-eloknya setelah kita melakukan istighfar, munajat, muhasabah diri...dan bertaubat kepada Allah di tengah malam yang sunyi.. kemudian disusuli dgn solat tahajjud dsb...

Digalakkan utk dilakukan dalam bulan-bulan haram iaitu Muharram, Rejab, Syaaban dan Ramadhan. Boleh dilakukan sebanyak 2 rakaat .Lafaz Niat :

صَلِّي سُنَّةَ التَوبَةِ رَكَعَتَيْنِ لِلهِ تَعالىَ

Sahaja Aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah SWT.Setelah membaca surah al-Fatihah, bacalah surah al-Kafirun di rakaat pertama dan di rakaat kedua pula Surah al-Ikhlas sebanyak 3 kali.

Doa Sujud terakhir rakaat kedua.
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ. فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
Tiada Tuhan melainkan Engkau, sesungguhnya aku telah menzalami diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak.
Maka tiada siapa yang dapat mengampuni dosaku melainkan Engkau

Istighfar-Istighfar

1. 100 kali
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
Aku memohon keampunan Allah yang Maha Besar, tiada Tuhan melainkan Allah, Dialah yang Maha Hidup, Maha berdiri sendiri dan aku bertaubat kepadaNya.

2. Tiada had
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ
Tiada keupayaan (untuk mentaati perintahMu) dan tiada kekuatan (untuk menjauhi laranganMu) melainkan dengan keizinan Allah yang Maha Besar.

3. Ataupun dengan istighfar dan taubat yang ringkas ini
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ
Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku.

Doa Taubat


أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةٍعَبْدٍ ظَالِمٍ لاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتَا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوْرَا
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

Waktu melaksanakan taubat :

Waktu di lakukan – bila-bila masa merasa telah berbuat dosa (kecuali waktu makruh tahrim utk melakukan solat)*. Sebaik-baiknya 2/3 malam (pukul 2 pagi ke atas), semasa Qiyamullail.


dan waktu tak boleh laksanakan solat sunat adalah:
Fuqaha Syafi’iyah berpendapat bahawa makruh tahrim hukumnya melaksanakan sembahyang sunat tanpa sebab, dan sembahyang itu dipandang tidak sah jika dilakukan dalam lima waktu berikut:

1. Selepas sembahyang Subuh yang dilaksanakan secara tunai (bukan sembahyang qadha’), hingga matahari menyingsing sepenggalah.

2. Ketika matahari terbit hingga menyingsing seperti galah.

3. Selepas melakukan sembahyang Asar yang dilaksanakan secara tunai sekalipun ia dijamak dengan Zuhur pada waktu Zuhur (jamak taqdim).

4. Ketika matahari berwarna kuning, hingga terbenam seluruhnya.

5. Ketika matahari benar-benar berada di atas kepala (di tengah-tengah langit) hingga gelincir ke Barat. Kecuali waktu Istiwa’ (matahari berada di tengah-tengah langit pada hari Jumaat.

WALLAHU'AKLAM.

Panduan Solat Witir Rumi


Solat witir dilakukan selepas solat isyak.

Solat sunat witir hukumnya muakkad, iaitu sunat yang amat digalakkan di dalam Islam.

Solat ini disebut witir kerana ganjil – bersesuaian dengan bilangan rakaat solat sunat ini iaitu satu, tiga, lima, tujuh, sembilan atau sebelas rakaat.

(Sekurang-kurangnya satu rakaat dan sebanyak-banyaknya sebelas rakaat)

CARA SOLAT WITIR
Bulan Ramadan, pasti ada solat Witir selepas solat Terawih. Ramai beranggapan bahawa solat sunat Witir hanya ada pada bulan puasa sahaja! Mari kita dapatkan sedikit panduan mengetahui fadhilat dan kelebihan solat sunat Witir ini.

Sila rujuk gambar di bawah yang diperolehi dari JAKIM. Boleh download keseluruhan panduan Qiamullail dari JAKIM dalam bentuk PDF di sini

.

Solat Tarawih Bersendirian & Berjemaah - Panduan Lengkap Rumi

Melaksanakan solat sunat tarawih adalah antara amalan-amalan yang begitu dituntut (sunat muakkad) dalam bulan Ramadhan.
Ia boleh dilakukan secara bersendirian di rumah mahupun berjemaah di masjid dan surau.
Tarawih ertinya Istirehat.
Maka solat ini dilaksanakan berselang-seli dengan ‘berehat seketika’.
Tujuan berhenti rehat sekejap adalah untuk memperolehi keikhlasan dan memberikan ketenangan kepada mereka yang bersolat, khususnya kepada warga emas disamping mengelakkan ketegangan badan selepas berbuka puasa.
Daripada Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:
Sesiapa yang melakukan solat malam (Tarawih) pada Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan keredhaan dan keampunan Allah semata-mata, maka diampunkan segala dosanya yang lalu
— Hadis riwayat Muslim
Solat sunat tarawih adalah satu ibadah qiamullai yang sangat digalakkan pada bulan Ramadan sehingga nabi menggelarkan ia “qiam ramadan”.
Ia sangat istimewa sehingga Allah menjanjikan ganjaran keampunan kepada mereka yang mengerjakannya.
Waktu Untuk Mengerjakan 
Waktu untuk mengerjakan solat sunat tarawih adalah selepas Solat Sunat Ba’diyyah Isyak sehinggalah terbit waktu fajar.
Adalah digalakkan untuk mengerjakan solat sunat ini secara berjemaah di masjid kerana ganjaran pahalanya begitu besar.
Jumlah Rakaat
Rasulullah tidak pernah menetapkan bilangan rakaat yang perlu dilakukan.
Solat Sunat Tarawih ialah ibadat tambahan yang dilakukan dalam keadaan tenang dan tidak tergopoh-gapah.
Ia satu cara untuk menunjukkan keikhlasan, kebaktian dan ketaatan kepada Allah SWT.
Jesteru itu, Rasulullah SAW menyuruh ia dilakukan mengikut kemampuan, keikhlasan dan kerelaan.
Sekiranya tidak mampu melakukan 20 rakaat disebabkan tugas mahu pun kesihatan, memadai dengan lapan rakaat sahaja.
Selepas itu, solat sunat tarawih akan diakhiri dengan solat witir.
Bilangan rakaat Solat Sunat Tarawih yang biasa dilakukan Rasulullah SAW adalah 11 rakaat; terdiri dari 8 rakaat solat Tarawih dan 3 rakaat Solat Sunat Witir.
Jumlah ini dipilih oleh kebanyakan umat Islam Malaysia.
Biasanya Solat Sunat Tarawih dipisahkan kepada 2 rakaat demi 2 rakaat (4 kali 2 rakaat) dengan setiap dua rakaat satu salam.

Lafaz Niat Solat Tarawih

Oleh kerana solat sunat tarawih boleh dilakukan sama ada secara bersendirian atau berjemaah, maka terdapat 2 lafaz niat yang saya akan terangkan.
Lafaz niat membantu kita sewaktu berniat solat (rukun) semasa Takbiratul Ihram.

Solat Tarawih Bersendirian

Lafaz niat solat sunat tarawih secara bersendirian ialah:

Cara Solat Terawih

Berikut adalah cara solat sunat tarawih yang boleh dilakukan sama ada secara sendirian atau berjemaah.

1. Lafaz Niat Solat Terawih

Lafaz niat sembahyang sunat Tarawih adalah seperti berikut :
اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ إِمَامًا ِللهِ تَعَالَى
( Usolli sunnatal tarawih rak’ataini lillahi taala)

Sahaja aku sembahyang sunat Tarawih dua rakaat
*(menjadi makmum / imam) kerana Allah Taala.

2. Menyempurnakan Rukun Solat Yang Lain

Rukun sembahyang sunat Tarawih ini samalah dengan rukun
sembahyang yang lain juga.
Ini bermaksud, selepas lafaz niat dan takbiratul ihram, kita perlu membaca al-Fatihah, surah pilihan, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan kemudian meneruskan rakaat kedua sehinggalah bacaan tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam.
Jumlah rakaat boleh dilakukan sama ada 8 rakaat (4 salam) atau 20 rakaat (10 salam).

3. Bacaan Surah

Secara ringkasnya, sebenarnya kita boleh membaca apa-apa surah yang dihafal.
Namun pada malam 1 hingga 15 Ramadhan boleh juga dibacakan surah-surah yang tertentu pada rakaat pertama mengikut susunan seperti:

 • Surah Al-Takathur
 • Surah Al-Asr
 • Surah Al-Humazah
 • Surah Al-Fil
 • Surah Quraisy
 • Surah Al-Ma’un
 • Surah Al-Kautsar
 • Surah Al-Kafi run
 • Surah An-Nasr
 • Surah Al-Masad

Pada tiap-tiap rakaat yang kedua pula dibaca surah al-Ikhlas.
Dari malam 16 hingga akhir Ramadhan,
 • Pada tiap-tiap rakaat yang pertama dibaca surah al-Qadr.
 • Pada tiap-tiap rakaat yang kedua dibaca satu surah seperti yang dibaca pada rakaat yang pertama bagi malam-malam 1 hingga 15 Ramadhan iaitu bermula dari surah al-Takathur hingga kepada surah al-Masad.
*Penentuan sesuatu surah seperti yang disebutkan itu
hanyalah untuk memudahkan kita mengingati bilangan rakyat
sahaja dan kerana itu seseorang boleh membaca mana-mana
surah atau ayat yang diingatnya.
Begitu juga tentang peraturan berselawat antara rakaat-rakaat sembahyang Tarawih seperti yang dikongsikan di bawah ini.

Selawat & Wirid Antara Solat

Acara selawat dan bacaan tertentu ketika memulakan atau di antara solat terawih tidaklah dimestikan jika kita tidak menghafalnya.
Namun, tidak salah juga jika kita ingin mengamalkannya kerana tujuannya adalah untuk menambahkan lagi ibadat pada bulan yang mulia ini.

Sebagai panduan, berikut adalah bacaannya: