Ayat Kursi Rumi - Roman

 


Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum. 
Laa ta’khudzuhuu sinatuw wa laa naum. 
Lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh. 
Man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi idznih. 
Ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum. 
Wa laa yuhiithuuna bi syai-im min ‘ilmihii illaa bi maa syaa-a. 
Wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardha wa laa ya-uuduhuu hifzhuhumaa Wahuwal ‘aliyyul ‘azhiim.